fbpx

นโยบายการเข้าร่วมงาน

TIF & FOOD PACK ASIA เป็นงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ  และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน (ยกเว้นติดตามผู้ปกครองเข้าชมงานและผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสารรับรองการนำบุตรเข้าชมงาน) โดยผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

มาตรการการเข้าชมงาน TIF&FOOD PACK ASIA

 • ผู้เข้าชมงานทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้าชมงาน 
 • แสกน QR Code ไทยชนะ เข้า-ออก 
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมงาน
 • เว้นระยะห่าง 1 เมตร เพื่อความปลอดภัย
 • ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid อย่างน้อย 2 เข็ม 

การป้องกันความเสี่ยงของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน โปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะผู้รักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการและทีมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในงานเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน โดยผู้จัดงานขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยเมื่อเข้าชมงานให้มากที่สุด ซึ่งผู้จัดงานขอให้ท่านปฏิบัติตามนโยบายการการร่วมงานตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

หลักเกณฑ์โดยทั่วไป:

 • โปรดอย่าเข้าร่วมงานในกรณีที่ท่าน:
 1. มีอาการของโรคโควิด-19 รวมถึงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5° เซลเซียส เริ่มมีอาการไอต่อเนื่อง หายใจหอบถี่หรือหายใจลำบาก และ/หรือสูญเสียความสามารถในการรับรสและกลิ่น หรือมีการรับรู้รสและกลิ่นผิดจากปกติ
 2. ได้รับผลการทดสอบต่อเชื้อโรคโควิด-19 เป็นบวก ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
 3. เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อภายใน 14 วันที่ผ่านมา
 4. เคยเดินทางจาก หรือผ่านรัฐ หรือประเทศที่อยู่ในรายการ “เฝ้าระวัง” ท่านอาจต้องกักกันตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย และ/หรือเมื่อเดินทางกลับไปยังรัฐหรือประเทศของท่าน

ทีมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในสถานที่จัดงานของเราจะดูแลทุกท่านที่แสดงอาการของโรคโควิด-19 โดยใช้หลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุข หากท่านมีอาการของโรคโควิด-19 

หลังจากร่วมงานแล้ว เราขอแนะนำให้ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข: โทร. 1422 (สำหรับภาษาอังกฤษ โทร. 0-9684-7820-9) 

การถ่ายภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหว  

ผู้จัดงาน อาจถ่ายภาพ บันทึกเสียง และบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในงานแสดงสินค้า จึงอาจทำให้เห็นท่านอยู่ในภาพหรือได้ยินเสียงของท่าน ซึ่งการที่ท่านอยู่ภายในบริเวณงานนั้น นับเป็นการยินยอมให้บริษัทนำรูปถ่าย บทสัมภาษณ์ การบันทึกเสียง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายทำ (“วัตถุดิบทางสื่อ”) ไปใช้ เผยแพร่ จัดพิมพ์ จัดแสดง หรือผลิตซ้ำในสื่อประชาสัมพันธ์และในการสื่อสารผ่านช่องทางใดๆ ก็ตามของบริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และท่านยินยอมสละสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือรับรองเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือการบันทึกเสียงที่ผู้จัดงานนำไปใช้ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดจะเป็นของผู้จัดงาน TIF&FOOD PACK ASIA แต่เพียงผู้เดียว และท่านยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เผยแพร่ จัดพิมพ์ จัดแสดง หรือผลิตซ้ำวัตถุดิบทางสื่อเหล่านี้โดยสิ้นเชิง

** ให้ผู้เข้าร่วมงานมั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้วยการเข้าร่วมเป็นสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน THAI STOP COVID+ และ SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว

Scroll to top

Pin It on Pinterest