fbpx

คู่มือผู้ออกงานแสดงสินค้า

คู่มือสำหรับผู้ออกงานแสดงสินค้า เพื่อทราบถึงกำหนดการสำหรับการตกแต่งพื้นที่บูธ ระยะเวลา รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ เงื่อนไขในการใช้สถานที่จัดงานแสดงสินค้าของ ไบเทค บางนา

Scroll to top

Pin It on Pinterest