fbpx

สัมมนา

TIF & FOOD PACK ASIA AND Warehouse & Logistics Asia 2024

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางทีมงานขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย แล้วพบกันใหม่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2568

สอบถามข้อมูลได้ที่

คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์

คุณสุภัทรา โตเอี่ยม

Scroll to top

Pin It on Pinterest