fbpx

สัมมนา

TIF & FOOD PACK ASIA AND Warehouse & Logistics Asia 2024

เชิญผู้ประกอบการทุกท่านอัพเดทเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม ที่สำคัญ เข้าร่วมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น วันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ เวลา หมวดหมู่ หัวข้อสัมมนา วิทยากร
วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.2567 10.00-12.00 น. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหาร -เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ Trend of Future Food ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2567 13.30-15.00 น. การตลาด การบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ สิทธิประโยชน์ BOI ดร.สาวิตรี สุวรรณแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
วันพุธที่ 31 ม.ค.2567 10.00-12.00 น. การตลาด การบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ The Mega Trends 2024 :
- Shaping the Future of Intelligent Innovation for Thai Industry Responsibility to save our planet
- ABCDI, AI TRiSM & Intelligent Technology for Sustainable Industry
- Transformative Mega Trends of Artficial Intelligence
- Challenges and Opportunities in the Virtual Influencer Industry with Generative AI
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.ศิรินุช ศรารัชต์ Co-Director of the Computer Science,Global Ubiversity Partnership Program, มหาวิทยาลัยสยาม
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2567 13.30-15.30 น. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหาร -เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ Functional Food อาหารเพื่อสุขภาพยุคใหม่ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน
วันพุธที่ 31 ม.ค.2567 10.00-12.00 น. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหาร -เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ Safety of Alternative Protein - Food Allergy concern คุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2567 10.00-12.00 น. การตลาด การบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การบริหารอารมณ์เพื่อสร้างความสำเร็จ (Emotional Intelligence Development)
ลงทะเบียนที่ training@thaieei.com ติดต่อ คณพรรณณัฐดา โทร 02-280-7272 ต่อ 8314 หรือ 086-374-3124
อาจารย์เบญจวรรณ ฉายแสง วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.2567 9.00-12.00 น. การบริหารจัดการงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมใหม่ Small Start for Digital Factory by Smart Monodzukuri ก้าวแรกสู่โรงงาน Digital กับ Smart Monodzukuri ลงทะเบียนที่สมาคมฯ โทร 02-258-0320-5 ต่อ 1916/1923 (คุณจิตตินันท์ / คุณสุบรรณ์) อาจารย์นครินทร์ หอมดี ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาวุโส
วันพุธที่ 31 ม.ค.2567 10.00-12.00 น. ระบบคุณภาพ  การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุอ้างอิง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผลการวัดทางเคมีและชีวภาพ ลงทะเบียนที่ https://training.nimt.or.th/OnlineRegister ดร.เนตติกานต์ อ่อนไทย
ดร. นันท์นภัส ลายทิพย์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
วันพุธที่ 31 ม.ค.2567 10.00-12.00 น. ระบบคุณภาพ  การจัดการสิ่งแวดล้อม ความดันกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ลงทะเบียนที่ https://training.nimt.or.th/OnlineRegister คุณลิขิต ใสหนู ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
วันพุธที่ 31 ม.ค.2567 13.30-15.30 น. ระบบคุณภาพ  การจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ลงทะเบียนที่ https://training.nimt.or.th/OnlineRegister คุณมนต์ชัย มิตรอารีย์ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
วันพุธที่ 31 ม.ค.2567 13.30-15.30 น. ระบบคุณภาพ  การจัดการสิ่งแวดล้อม การทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์เบื้องต้น ลงทะเบียนที่ ลงทะเบียนที่ https://training.nimt.or.th/OnlineRegister คุณธสร สิงหะเนติ
คุณจารุวรรณ พรหมสิงห์ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.2567 13.30-15.30 น. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหาร -เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ เทรนด์การออกแบบและพัฒนาสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก อาจารย์ทิพวรรณ สังเกตุ ที่ปรึกษาธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2567 13.30-15.30 น. การตลาด การบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การตลาดในธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยคนไทยอย่างไร อาจารย์ทิพวรรณ สังเกตุ ที่ปรึกษาธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.2567 10.00-12.00 น. ระบบคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล อาจารย์กีรณา เหลืองหิรัญ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล และอาจารย์หทัยรัตน์ อ้อวิเศษ นักวิชาการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2567 10.00-12.00 น. ระบบคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม Application of AI Chatbot to Testing and Calibration Laboratories อาจารย์วีรชัย ดีชัยยะ นักวิชาการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2567 13.30-15.30 น. การบริหารจัดการงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมใหม่ Automation Maintenance for food Industry นายอนุพงศ์ สิงหะ วิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2567 13.30-15.30 น. การบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ Excellent Logistics Management for Sustainable and Profit อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส และที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

สอบถามข้อมูลได้ที่

คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์

คุณสุภัทรา โตเอี่ยม

Scroll to top

Pin It on Pinterest