เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุ

การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน มีการเติบโตที่สูงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากการคิดค้นหรือออกแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาดผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตนั้นมีคุณภาพและตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุ
TIF2020

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุ ในงาน Thailand Industrial Fair & Food Pack Asia 2020

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือในภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในงาน Thailand Industrial Fair & Food Pack Asia 2020 คุณจะได้พบกับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพและผลิตได้รวดเร็วมากกว่าเดิม

  • เครื่องบรรจุ, เครื่องทำรหัสสินค้า, เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ, เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า, เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทงานอุตสาหกรรม
  • วัสดุสำหรับงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์
  • เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์
  • บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ยา
  • เทคโนโลยีการบรรจุ

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ

1. เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการออกแบบจะใช้อุปกรณ์สองส่วนร่วมกันนั้นก็ คือ ด้าน Hardware และ Software เพื่อช่วยในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบด้านกราฟฟิก อาจรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ Software ที่ใช้ออกแบบในปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็นรูปแบบ 3D เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องและการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หรือสามารถผลิตชิ้นงานตัวอย่างออกมาเพื่อให้เห็นรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้

2. เทคโนโลยีการผลิตและการพิมพ์นำมาใช้ในการพิมพ์ฉลาก เพื่อใช้สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ขวดเครื่องสำอางหรือถุงใส่เครื่องสำอาง อาหารเเละอุตสาหกรรมอื่นๆมากมายซึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การพิมพ์แบบออฟเซ็ต การพิมพ์แบบกราวเวียร์ และการพิมพ์แบบเฟ็กโซ ปัจจุบันอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรในการพิมพ์มีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีสูงเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามและดึงดูดความต้องการของผู้บริโภค

3. เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตหรือบรรจุได้ในปัจจุบันนี้ อาจยังไม่ใช้ปริมาณความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น การเลือกเครื่องจักรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรองรับการผลิตในอนาคตและยังต้องทำงานร่วมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้อย่างดี ในด้านการลำเลียงขนถ่าย บรรจุ หรือหน้าที่อื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

การบรรจุภัณฑ์ หรือการบรรจุหีบห่อ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาดเนื่องจากในปัจจุบันนี้บริษัทต่างๆ ได้พัฒนาตัวสินค้าและบริการจนมีคุณภาพทัดเทียมกันเกือบทุกตรายี่ห้อ ดังนั้นนักการตลาดจึงได้หันมาเน้นเรื่องการบรรจุภัณฑ์ โดยการพัฒนารูปแบบของการบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยทั้งในด้านการเก็บรักษาการขาย การตลาด การโฆษณา การบรรจุภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาททางการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสม จะช่วยให้การดำเนินการจัดจำหน่าย การขนส่งเคลื่อนย้ายและการกระจายสินค้าดำเนินไปได้ด้วยดี สะดวกรวดเร็ว ประหยัด

อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบันผู้อุปโภคบริโภคให้ความสนใจต่อบรรจุภัณฑ์มากเป็นทวีคูณ ผู้บริโภคนอกจากจะมีความต้องการความสวยงามภายนอกของตัวบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์จำต้องพิจารณาถึงความสามารถในการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วความต้องการดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสทางสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้สินค้าที่ส่งไปจัดจำหน่ายประเทศเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ ด้วยตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมันการนำเอากล่องกระดาษแข็งกลับมาใช้ใหม่ในผู้บริโภคจะนำเฉพาะบรรจุภัณฑ์ชั้นใน เช่น ขวดที่บรรจุสินค้ากลับบ้าน ส่วนตัวกล่องชั้นนอกจะให้ผู้ขายนำกลับไปใช้ใหม่ โครงการนำกลับมาใช้ซึ่งค่อนข้างใหม่นี้ย่อมช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้หมดไปในระยะเวลาอันใกล้

ข้อมูลอ้างอิง : เทคโนโลยี และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพรณ์ ปีเตอร์
:การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
(www.smeservicecenter.net)
เรียบเรียงโดย :ว่าที่.ร.ต.จิรพงษ์ หงษ์สามารถ

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุ
Scroll to top

Pin It on Pinterest