เทคโนโลยีการพิมพ์และสิ่งทอ

เทคโนโลยีการพิมพ์และสิ่งทอ

กรรมวิธีการพิมพ์ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์มาโดยตลอด ทั้งในด้านอุปกรณ์ แม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์บล็อก แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน แม่พิมพ์โรตารี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ ซึ่งกรรมวิธีการพิมพ์ต่างๆ เหล่านี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าของสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและปริมาณความต้องการที่มากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

Scroll to top

Pin It on Pinterest