เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ

เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ

องค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการขนถ่ายวัสดุ ได้แก่ การเคลื่อนที่ (Motion) เวลาที่ต้องขนถ่าย (Time) ปริมาณในการขนถ่าย (Quantity) และเนื้อที่ที่จะใช้สาหรับอุปกรณ์ใน การขนถ่าย (Space) วิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุของโรงงานอุตสาหกรรมจึงจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

Scroll to top

Pin It on Pinterest