Seminar

Seminar & Conference
Update Trends and get new knowledge by top industrial gurus.
วันที่ หมวด หัวข้อสัมมนา วิทยากร/หน่วยงาน เวลา ห้อง
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 61 จัดซื้อ – โลจิสติกส์ ผนึกพลังนักจัดซื้อและวิศวกร พลิกโฉมงานจัดซื้อสู่ Procurement 4.0 อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัธทนะ
ผู้ก่อตั้งและนายกคนแรกของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
09.30-11.30 น. GH 203
การตลาด-การบริหารจัดการ Intelligent Technology for Smart Organization ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ศรีนวล สงสม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อ.ณัฐพล ธนเชวงสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
09.30-11.30 น. 218
วิศวกรรม นวัตกรรม ความปลอดภัยในการใช้เครน คุณธนกฤต ทองอื่ม
วิศวกร
13.30-15.30 น. 222
อาหาร-บรรจุภัณฑ์ การยืนยันค่าการใช้งาน (Validation) ในอุตสาหกรรมอาหาร
( มีค่าใช้จ่าย สมาชิก 3,900 บาท ทั่วไป 4,300 บาทลงทะเบียนที่ FoSTAT (คุณปุญชรัสมิ์ โทร. 02-942-8528) )
ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล(จุฬาฯ)
คุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ(พัฒน์กล บจก.)
คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก(ที่ปรึกษา FoSTAT)
คุณทรงภพ บูรณะศิลป์(ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ บมจ.)
08.30-16.30 น. 210
Trends & Opportunity : ทิศทาง แนวโน้ม และโอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยในตลาดโลก ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
อาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
09.30-11.30 น. 211
Creative Packaging Design เพิ่มความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ สร้างยอดขายแบบก้าวกระโดด ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
อาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
13.30-15.30 น. 211
ระบบคุณภาพ หลักการพิจาณาวิธีการสอบเทียบให้สอดคล้องกับการใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียง
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณปาณิศรา คงถาวร นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
คุณสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์ นักมาตรวิทยากรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทีอน
09.00-12.00 น. 215
ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
ดร. มณฑล หอมกลิ่นเทียน
นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก
ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
13.00-16.00 น. 215
มาตรฐานวิธีทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ด้านเครื่องอัลตราซาวด์
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณพัชริญา เพ็ชรผ่อง
นักมาตรวิทยาชำนาญการกลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทีอน
09.00-12.00 น. 216
การฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตอาหารและน้ำดื่มด้วยรังสียูวี
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณโรจนา ลี้เจริญ
นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
13.00-16.00 น. 216
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 61 จัดซื้อ – โลจิสติกส์ วิธีแสดงและนำเสนอผลงานของแผนกจัดซื้อให้โดนใจผู้บริหาร อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน และกรรมการสมาคมฯ
09.30-11.30 น. GH 203
เตรียมตัวก้าวไปเป็น “นักโลจิสติกส์ 4.0” (Transformation road to logistician 4.0) อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์และวิจัย ม.ศรีปทุม
13.30-15.30 น. 217
การตลาด-การบริหารจัดการ การทำตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs คุณอาภาพรรณ ชนานิยม
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและการจัดการองค์ความรู้
09.30-11.30 น. 217
โอกาสในการสร้างธุรกิจ อ.ทิพวรรณ สังเกตุ
ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.รามคำแหง
13.30-15.30 น. 220
กฎหมายน่ารู้กับการใช้งานเครน คุณธนกฤต ทองอื่ม
วิศวกร
13.30-15.30 น. 222
วิศวกรรม นวัตกรรม เคล็ด(ไม่)ลับ เริ่มต้นสร้างเครื่องมือวัดด้วยระบบสมองกลฝังตัว คุณวีรชัย ดีชัยยะ
นักวิชาการ
13.30-15.30 น. 218
เทคนิคการใช้ไดอัลเกจในงานอุตสาหกรรมการผลิต คุณประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ
13.30-15.30 น. 221
อาหาร-บรรจุภัณฑ์ การยืนยันค่าการใช้งาน (Validation) ในอุตสาหกรรมอาหาร
( มีค่าใช้จ่าย สมาชิก 3,900 บาท ทั่วไป 4,300 บาท
ลงทะเบียนที่ FoSTAT (คุณปุญชรัสมิ์ โทร. 02-942-8528) )
ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล(จุฬาฯ)
คุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ(พัฒน์กล บจก.)
คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก(ที่ปรึกษา FoSTAT)
คุณทรงภพ บูรณะศิลป์(ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ บมจ.)
08.30-16.30 น. 210
แนวโน้มการทดสอบอาหารและนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในประเทศ คุณสุภาพร จิรไกรโกศล
คุณฉัตรพร คล้ายแก้ว
ดร.ดวงกมล เจริญวงศ์
09.30-11.30 น. 218
Digital transformation กับอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (futurefood) ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ
ที่ปรึกษางานจัดการองค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.30-15.30 น. 219
ระบบคุณภาพ ทางเลือกใหม่: วัสดุอ้างอิงสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดความชื้นข้าว
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
นางธสร สิงหะเนติ
นักมาตรวิทยาชำนาญการ
กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
09.00-12.00 น. 215
การลดต้นทุนด้วยการจัดการและการทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย
นักมาตรวิทยาชำนาญการ
กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
13.00-16.00 น. 215
Halal Meat Authentication Using LC-MS/MS Technique
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณจีรพา บุญญคง นักมาตรวิทยาชำนาญการ
คุณจินตนา นามมูลน้อย นักมาตรวิทยาชำนาญการ
กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
09.00-12.00 น. 216
ความสำคัญของการวัดอัตราการไหลในภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้น
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณธีรารักษ์ ชินารักษ์
นักมาตรวิทยาชำนาญการ
กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
13.00-16.00 น. 216
เสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 61 การตลาด-การบริหารจัดการ เตรียมตัวปรับปรุงธุรกิจ จาก OTOP เป็น 4.0 อ.ทิพวรรณ สังเกตุ
ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.รามคำแหง
13.30-15.30 น. 220
การบริหารจัดการภายในศูนย์ซ่อมบอดี้แอนด์เพ้นท์ คุณสุนทร ปิติทานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13.30-15.30 น. 221
อาหาร-บรรจุภัณฑ์ ถอดรหัสความสำเร็จธุรกิจร้านอาหาร 4.0 ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง
อุปนายกสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร
09.30-11.30 น. 220
*** หมายเหตุ หัวข้อสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
For Seminar Participants
Contact : Ms. Nualtip Kamwattanapant Tel. 0-2838-9999 Ext. 8602, 8311
Email: nualthip.tbp@gmail.com
Free Seminar : seminar.foodpackthailand.com