สัมมนา

หัวข้อสัมมนางาน Thailand Industrial Fair 2019 & Food Pack Asia 2019
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
** ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาล่วงหน้าได้ที่ : seminar.foodpackthailand.com
หมวด
วันที่ / เวลา
หัวข้อสัมมนา
วิทยากร / หน่วยงาน
ห้อง
วิศวกรรม
นวัตกรรม
13 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
แนวทางใหม่สำหรับการประเมินคุณสมบัติของแลคเกอร์เคลือบกระป๋องด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า อ.นพรัต กาญจนประยุทธ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
213
13 ก.พ. 62
09.30-11.00 น.
พลิกธุรกิจปรับโฉมอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อ.กีรติบุตร กาญจนเสถียร
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
217
13 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
การดูดซับน้ำมันหล่อเย็นจากกระบวนการตัดกลึงโลหะโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ รศ.ดร.โกวิทย์ ปิยะมังคลา
อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
218
14 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
Lean Industry 4.0 เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
215
14 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
Case Study : Life Assessment of Industrial Shafts อ.ศิวะ สิทธิพงศ์ นักวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
219
14 ก.พ. 62
13.30-15.30 น.
Boost up OEE in 4.0 Era การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
215
15 ก.พ. 62
13.30-15.30 น.
นวัตกรรมระบบกำจัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
219
การบริหารจัดการ 13 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
SME PREMIUM : ติดปีกความสำเร็จให้ผู้ประกอบการ SMEs ยกระดับมาตรฐานเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนแข่งขันได้ในตลาดโลก อ.สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
210
13 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
Intelligence Technology for High Permanence Organization ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุน อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 219
14 ก.พ. 62
08.30-16.00 น.
การบริหารลูกค้าภายในเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Marketing in Management for Quality Improement) มีค่าใช้จ่าย สมาชิก 2,000.- บุคคลทั่วไป 2,700.- สอบถามและสมัครที่ 0 2258 0320-5 (คุณจิตตินันท์/คุณสุบรรณ์) อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
211-212
14 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
HRD 4.0
(ทิศทางการพัฒนาคนในยุค 4.0)
ลงทะเบียนได้ที่ punnatda@thaieei.com ติดต่อคุณพรรณณัฐดา รักด่านกลาง เบอร์ 0 2280 7272 ต่อ 606 / 08 6374 3124
อ.สุนันท์ษา นิธิวาสิน
วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
220
14 ก.พ. 62
13.30-15.30 น.
Leadership 4.0
ลงทะเบียนได้ที่ punnatda@thaieei.com ติดต่อคุณพรรณณัฐดา รักด่านกลาง เบอร์ 0 2280 7272 ต่อ 606 / 08 6374 3124
อ.กฤตนันท์ ประทุมเนตร
วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
220
14 ก.พ. 62
13.30-15.30 น.
EEC ประตูเชื่อมโลกกับเศรษฐกิจไทย โอกาสครั้งใหญ่ที่นักลงทุนพลาดไม่ได้ ผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 218
14 ก.พ. 62
13.30-15.30 น.
การสร้างธุรกิจ บนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อ.ทิพวรรณ สังเกตุ
ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ม.รามคำแหง
218
15 ก.พ. 62
13.30-15.30 น.
การนำผลผลิต OTOP มาต่อยอดนวัตกรรม อ.ทิพวรรณ สังเกตุ
ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ม.รามคำแหง
218
อาหาร
บรรจุภัณฑ์
13 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
นักวิจัยชานาญการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)
214
13 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
นวัตกรรมการปรุงอาหารด้วย Molecular Gastronomy ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อานสยการฝ่ายนวัตกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) 215
13 ก.พ. 62
13.30-15.30 น.
การสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์ทรัพยากรท้องถิ่นไทยด้วยนวัตกรรมอาหารและสมุนไพร ดร.อารณี โชติโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร. ศรินญา สังขสัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
217
14 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไขมันและกรดไขมัน และอาหารปลอดภัยไร้ไขมันทรานส์ คุณเพ็ญแข เกตุบรรจง นักวิทยาศาสตร์
คุณสุณิษา ไกยสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)
214
14 ก.พ. 62
13.30-15.30 น.
การวิเคราะห์ทดสอบอาหารปลอมปนในน้าผลไม้เพื่อการส่งออก คุณฉัตรพร คล้ายแก้ว นักวิชาการ
ดร.ดวงกมล เจริญวงศ์ นักวิชาการ
คุณปรารถนา ตั้งตรีรัตน์ นักวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
219
14 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
พลิกวิกฤตทรัพยากรด้วย CIRCULAR ECONOMY เพื่อบริหารจัดการ RECYCLE PACKAGING อย่างมีประสิทธิภาพ คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก
222
15 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วย AI สู่ความสาเร็จในเวทีโลก ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ
ที่ปรึกษางานเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้ สถาบันอาหาร
211-212
15 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
Food Allergen Labelling & ฉลากโภชนาการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 คุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ
คุณณัฐกานต์ รอดคืน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)
214
จัดซื้อ 13 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
การสร้างผลงานและลดต้นทุนจัดซื้อในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Purchasing Performance and Cost Saving in Disruptive Technologies) อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
GH 203
14 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
สิ่งที่นักจัดซื้อจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในยุค Technology Disruption อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัธทนะ
ผู้ก่อตั้งและนายกคนแรกของสมาคมบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
GH 203
15 ก.พ. 62
09.30-11.30 น.
Supply chain Application Platform เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและโอกาสทางธุรกิจ อ.มงคล พัชรดำรงกุล
ผู้เชียวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
211-212
15 ก.พ. 62
13.30-15.30 น.
The Next Chapter of Transportation & E-Logistics in Digital Era (ปรากฏการณ์ใหม่ของการคมนาคม และบริการขนส่งสินค้าแห่งยุคดิจิทัล) อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ อดีตกรรมการโลจิสติกส์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
211-212
ระบบคุณภาพ 13 ก.พ. 62
09.00-12.00 น.
ความดันกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
(ลงทะเบียนที่ Link : http://training.nimt.or.th/OnlineRegister/ )
ติดต่อคุณสร้อยอารดา 08 1840 2902
คุณลิขิต ใสหนู หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล
คุณเชวง คานวนศักดิ์ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
211
13 ก.พ. 62
09.00-12.00 น.
วิธีการวัดค่าความเป็นกรด-เบสเพื่อใหได้ผลการวัดที่มีความถูกตอ้งและการใชวัสดุอ้างอิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผลการวัดทางเคมี
(ลงทะเบียนที่ Link : http://training.nimt.or.th/OnlineRegister/ )
ติดต่อคุณสร้อยอารดา 08 1840 2902
คุณปทุมพร รอดเรืองธรรม นักมาตรวิทยาชานาญการ
ดร.กิตติยา เชียร์แมน นักมาตรวิทยาชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมีฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
212
13 ก.พ. 62
13.00-16.00 น.
มาตรฐานทางด้านแม่เหล็กกับอุตสาหกรรมอาหาร
(ลงทะเบียนที่ Link : http://training.nimt.or.th/OnlineRegister/ )
ติดต่อคุณสร้อยอารดา 08 1840 2902
คุณเทพบดินทร์ บริรักษ์อราวินท์
นักมาตรวิทยาชานาญการพิเศษ กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่าความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
211
13 ก.พ. 62
13.00-16.00 น.
เทคนิคการเลือกวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านเสียงให้เหมาะสมกับการใช้งาน
(ลงทะเบียนที่ Link : http://training.nimt.or.th/OnlineRegister/ )
ติดต่อคุณสร้อยอารดา 08 1840 2902

คุณสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์ นักมาตรวิทยาชานาญการพิเศษ

คุณปาณิศรา คงถาวร นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน

212
14-15 ก.พ. 62
08.30-16.30 น.
ระบบการทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร (Cleaning and Sanitizing system in Food Industry) มีค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,900-บาท บุคคลทั่วไป 4,500-บาท ลงทะเบียนที่ FoSTAT (คุณปุญชรัสมิ์ โทร.0 2942 8528) ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสุมาลินี ตันตะวิริยะ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT
คุณสมนิตย์ ผดุงเอก Field Training Manager Ecolab Ltd.
คุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ EHEDG Thailand Regional Section
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย(FoSTAT)
210
15 ก.พ.62
09.30-11.30 น.
ทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์อย่างไรก่อนนาไปใช้งาน
(ลงทะเบียนที่ Link : http://training.nimt.or.th/OnlineRegister/ )
ติดต่อคุณสร้อยอารดา 08 1840 2902
คุณพัทธมน ทองคา
นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
219
15 ก.พ.62
13.30-15.30 น.
การจัดการเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 คุณบุญฤทธิ์ เอื้อจิรกาล วิทยากรพิเศษ
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) ม.เกษตรศาสตร์
213
ติดต่อสอบถามสัมมนาฟรี
คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์
โทรศัพท์ : 02-838-9999 ต่อ 1400 โทรสาร : 02-760-8880
อีเมล์ : nualtip.tbp@gmail.com
คุณสุภัทรา โตเอี่ยม
โทรศัพท์ : 02-838-9999 ต่อ 8311 โทรสาร : 02-760-8880
อีเมล์ : spt.tbp21@gmail.com