สัมมนา

สุดยอดเวทีสัมมนาแห่งปี
ร่วมอัพเดทเทรนด์ และรับองค์ความรู้ใหม่จากเวทีสัมมนาโดยทีมผู้เชียวชาญ และกูรูอุตสาหกรรมชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งได้คัดสรรหัวข้อสัมมนาพิเศษสำหรับบรรดาผู้ประกอบการนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และผู้สนใจ
สัมมนาฟรี : seminar.foodpackthailand.com
หมวด วันที่ หัวข้อสัมมนา วิทยากร/หน่วยงาน เวลา ห้อง
วิศวกรรม
นวัตกรรม
1 ก.พ. 61 3Rs การจัดการของเสียในโรงงาน รศ.ดร.โกวิทย์ ปิยะมังคลา
อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.30-11.30 น. 219
ความปลอดภัยในการใช้เครน คุณธนกฤต ทองอิ่ม
วิศวกร
บริษัท มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์ จำกัด
13.30-15.30 น. 222
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วย Automation รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ที่ปรึกษาอาวุโส
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
13.30-15.30 น. 225
2 ก.พ. 61 เตรียมตัวก้าวไปเป็น “นักโลจิสติกส์ 4.0” (Transformation road to Logistician 4.0) อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์และวิจัย ม.ศรีปทุม
13.30-15.30 น. 217
เคล็ด(ไม่)ลับ เริ่มต้นสร้างเครื่องมือวัดด้วยระบบสมองกลฝังตัว คุณวีรชัย ดีชัยยะ
นักวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
13.30-15.30 น. 218
เทคนิคการใช้ไดอัลเกจในงานอุตสาหกรรมการผลิต คุณประพัทธ์ คุ้มปลีวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) ม.เกษตรศาสตร์
13.30-15.30 น. 221
3 ก.พ. 61 Trend of CNC Technology in Industry 4.0 ผศ.สาท คามูล
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
09.30-11.30 น. 221
การบริหารจัดการภายในศูนย์ซ่อมบอดี้แอนด์เพ้นท์ คุณสุนทร ปิติทานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
13.30-15.30 น. 221
Smart Robotic and Automation for Industry 4.0 อ.ชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์
รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไฟฟ้าและระบบควบคุม วิทยากรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน
09.30-15.30 น. 222
นวัตกรรมพลาสติกยุคใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13.30-15.30 น. 225
การตลาด
บริหารจัดการ
1 ก.พ. 61 Intelligent Technology for Smart Organization ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุน ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ณัฐพล ธนเชวงสกุล ม.ราชภัฏจันทรเกษม
อ.นวลศรี สงสม ม.สวนดุสิต
09.30-11.30 น. 218
2 ก.พ. 61 เรื่องน่ารู้กับการส่งเสริมการลงทุน คุณพรรณี เช็งสุทธา
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
10.00-12.00 น. 214
การทำตลาดออนไลน์ สาหรับผู้ประกอบการ SMEs คุณอาภาพรรณ ชนานิยม
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและการจัดการองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Ismed)
09.30-11.30 น. 217
โอกาสในการสร้างธุรกิจ อ.ทิพวรรณ สังเกตุ
ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.รามคาแหง
13.30-15.30 น. 220
กฎหมายน่ารู้กับการใช้งานเครน คุณธนกฤต ทองอิ่ม
วิศวกร บริษัท มาสเตอร์ แมคคาโทรนิคส์ จากัด
13.30-15.30 น. 222
7 Steps กับ FTIeBusiness เพื่อเข้าสู่การค้าออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ คุณภควัต รักศรี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13.30-15.30 น. 225
การบริหารงานประจำวัน สำหรับผู้จัดการ (Daily Management for Manager) มีค่าใช้จ่าย สมาชิก 2,000.- บุคคลทั่วไป 2,700.- สอบถามและสมัครที่ 022580320-5 (คุณจิตตินันท์/คุณสุบรรณ์) อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ
08.30-16.00 น. 211-212
ของขวัญปี 2561 เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย คุณเสฐียร ตันติพิภพ
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฎิบัติการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง
13.30-15.00 น. MR 223
3 ก.พ. 61 เตรียมตัวปรับปรุงธุรกิจ จาก OTOP เป็น 4.0 อ.ทิพวรรณ สังเกตุ
ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.รามคาแหง
13.30-15.30 น. 220
รวยด้วยคาร์แคร์ เริ่มต้นอย่างไรให้สำเร็จ อ.อนันต์ ยาชะรัต
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารธุรกิจคาร์แคร์แห่งประเทศไทย Dallee Academy
อ.วินัย เหล็มสัน
ผู้เชี่ยวชาญระบบธุรกิจคาร์แคร์
13.00-16.00 น. 224
อาหาร
บรรจุภัณฑ์
1 ก.พ. 61 Trends & Opportunity : ทิศทาง แนวโน้ม และโอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยในตลาดโลก ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
09.30-11.30 น. 211
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13.30-15.30 น. 218
Workshop “ปั้นน้ำเป็นเงิน ครั้งที่สอง” สูตรสำเร็จสร้างเจ้าของกิจการจากการทำธุรกิจน้าดื่ม ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของธุรกิจน้ำดื่ม 13.30-15.30 น. 219
Creative Packaging Design เพิ่มความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ สร้างยอดขายแบบก้าวกระโดด รศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
13.30-15.30 น. 211
Smart Packaging (บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ) for Food Tech 4.0 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 09.30-11.30 น. 222
นวัตกรรมอาหาร 4.0 กับ Kryo “D” Freezer ฝืมือคนไทย คุณอภิชัย ล้าเลิศพงศ์พนา
กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด
ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
09.30-11.30 น. 224
นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าและยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูป Food Tech 4.0 ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13.30-15.30 น. 224
1-2 ก.พ. 61 การยืนยันค่าการใช้งาน (Validation) ในอุตสาหกรรมอาหาร
( มีค่าใช้จ่าย สมาชิก 4,000 บาท ทั่วไป 4,500 บาทลงทะเบียนที่ FoSTAT (คุณปุญชรัสมิ์ โทร. 02-942-8528) )
ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
คุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ (EHEDG Thailand)
คุณสุภัค ภักดีโต (ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร FoSTAT)
คุณทรงภพ บูรณะศิลป์ (ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ บมจ.)
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย(FoSTAT)
08.30-16.30 น. 210
1-3 ก.พ. 61 Smart & Green Packaging Trend 2018 สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
1 กพ.61 “แนวโน้มบรรจุภัณฑ์กระแสรักษ์โลก” คุณมยุรี ภาคลาเจียก ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย 09.30-11.30 น. 225
2 กพ.61 “การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วย CLP (Closed Loop Packaging)” คุณสินชัย เทียนศิริ
ผู้อานวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ( TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
09.30-11.30 น. 225
3 กพ.61 “Green Packaging กับพลาสติกชีวภาพ” ดร.ชินวัชร์ ศรีโรจนภิญโญ
Marketing Technical Service Manager (PTT MCC Biochem Co.,Ltd )
09.30-11.30 น. 225
2 ก.พ. 61 แนวโน้มการทดสอบอาหารและนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในประเทศ คุณสุภาพร จิรไกรโกศล
คุณฉัตรพร คล้ายแก้ว
ดร.ดวงกมล เจริญวงศ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
09.30-11.30 น. 218
Digital transformation กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (future food) ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ
ที่ปรึกษางานจัดการองค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอาหาร
13.30-15.30 น. 219
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 4.0 ด้วยการแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็ว คุณสุชาติ ศรีฉัตรสุวรรณ
Sales Division Manager
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
09.30-11.30 น. 224
3 ก.พ. 61 ถอดรหัสความสาเร็จธุรกิจร้านอาหาร 4.0 ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง
อุปนายกสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร
09.30-11.30 น. 220
แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วยการวิจัยและพัฒนา คุณพิมพ์ภิดา วิชญ์พิมพ์จุฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
09.30-11.30 น. 224
จัดซื้อ 1 ก.พ. 61 ผนึกพลังนักจัดซื้อและวิศวกร พลิกโฉมงานจัดซื้อสู่ Procurement 4.0 อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัธทนะ
ผู้ก่อตั้งและนายกคนแรกของสมาคมบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
09.30-11.30 น. GH 203
2 ก.พ. 61 วิธีแสดงและนาเสนอผลงานของแผนกจัดซื้อให้โดนใจผู้บริหาร อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
09.30-11.30 น. GH 203
ระบบคุณภาพ 1 ก.พ. 61 หลักการพิจาณาวิธีการสอบเทียบให้สอดคล้องกับการใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียง
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณปาณิศรา คงถาวร นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
คุณสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์ นักมาตรวิทยากรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทีอน
09.00-12.00 น. 215
ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
ดร. มณฑล หอมกลิ่นเทียน
นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก
ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
13.00-16.00 น. 215
มาตรฐานวิธีทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ด้านเครื่องอัลตราซาวด์
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณพัชริญา เพ็ชรผ่อง
นักมาตรวิทยาชำนาญการกลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทีอน
09.00-12.00 น. 216
การฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตอาหารและน้ำดื่มด้วยรังสียูวี
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณโรจนา ลี้เจริญ
นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
13.00-16.00 น. 216
2 ก.พ. 61 ทางเลือกใหม่: วัสดุอ้างอิงสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดความชื้นข้าว
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
นางธสร สิงหะเนติ
นักมาตรวิทยาชำนาญการ
กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
09.00-12.00 น. 215
การลดต้นทุนด้วยการจัดการและการทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย
นักมาตรวิทยาชำนาญการ
กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
13.00-16.00 น. 215
Halal Meat Authentication Using LC-MS/MS Technique
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณจีรพา บุญญคง นักมาตรวิทยาชำนาญการ
คุณจินตนา นามมูลน้อย นักมาตรวิทยาชำนาญการ
กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
09.00-12.00 น. 216
ความสำคัญของการวัดอัตราการไหลในภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้น
(ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ : training.nimt.or.th สอบถามที่ คุณสร้อยอารดา 081-840-2902)
คุณธีรารักษ์ ชินารักษ์
นักมาตรวิทยาชำนาญการ
กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
13.00-16.00 น. 216
*** หมายเหตุ หัวข้อสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา
ติดต่อ : คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์ โทรศัพท์. 0-2838-9999 ต่อ 8602, 8311
Email: nualthip.tbp@gmail.com
สัมมนาฟรี : seminar.foodpackthailand.com